Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu - 19/06/2020 03:09 1.232 0
Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
bao chi truyen thong va nhiem vu bao ve nen tang tu tuong cua dang dau tranh phan bac cac quan diem sai trai thu
Từ năm 2019 đến nay, báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định vị trí đi đầu trong tuyên truyền, cổ vũ nhiệm vụ chính trị, những tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử không thể phủ nhận. Trong quá trình đó, chúng ta luôn phải đối mặt với sự chống phá của các thế lực bên ngoài cùng với nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình”, thường xuyên phát tán các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương tiện báo chí, truyền thông Internet, mạng xã hội, không ngừng tìm cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm tan rã nội bộ.

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thứ nhất, trong thời kỳ đổi mới, thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới tư duy quản lý, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tất yếu nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, đồng thời bộc lộ những yếu kém, sơ hở của công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là quản lý nhà nước. Các phương tiện thông tin đại chúng đã đi sát thực tế, thông tin kịp thời và phân tích sâu sắc các sự kiện mới; phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ những nhân tố mới, dũng cảm đấu tranh chống những hiện tượng lạc hậu, trì trệ và mọi biểu hiện tiêu cực khác; đề cập và chỉ ra phương hướng giải quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm; xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, động viên quần chúng tích cực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Dấu ấn đáng nhớ trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới là báo chí, truyền thông đã đi đầu mạnh mẽ thực hiện “Những việc cần làm ngay” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát động, hầu hết các báo, đài, tạp chí đều mở chuyên mục Hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”, khơi dậy đề cao cái tích cực, cái tốt, cái tiến bộ, đấu tranh sắc bén với cái tiêu cực, cái ác, cái xấu, cái trì trệ. Nhiều vụ việc tiêu cực, lãng phí, tham nhũng đã bị báo chí phát hiện, phanh phui và được pháp luật xử lý nghiêm minh, được nhân dân đồng tình cao.
 
bcqg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải báo chí quốc gia năm 2018. Ảnh:TTXVN

Thứ hai, khi mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến cách mạng nước ta, tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp nhân dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hoang mang, lo lắng; một bộ phận khác hoài nghi, dao động, buông xuôi; một bộ phận nhỏ trở cờ, cơ hội chính trị, nhìn vào con đường khác. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Đảng ta vẫn vững vàng, kiên định con đường cách mạng đã chọn, lựa chọn một trong những mũi nhọn nòng cốt cách mạng là báo chí, truyền thông. Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa(1). Lúc này, hàng loạt cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vững vàng trước cam go, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định lập trường chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ công cuộc đổi mới. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng…

 Xuất phát từ tình hình thực tiễn, ngày 22- 10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chỉ rõ mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động
Thứ ba, trong giai đoạn hiện nay, với sự ra đời của Luật Báo chí 2016, Nghị quyết số 35 và những văn bản nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan lĩnh vực báo chí, truyền thông và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cơ quan của Đảng, Nhà nước, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đẩy lên một tầm mới với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay đã khẳng định đạt được những kết quả đồng bộ, cả trên lĩnh vực công tác tuyên truyền, đấu tranh pháp lý, đàm phán ngoại giao với doanh nghiệp cung cấp nền tảng thông tin số, công nghệ kỹ thuật, quản lý kinh tế, xử lý hành chính, hình sự. Từ năm 2019 đến nay, báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định vị trí đi đầu trong tuyên truyền, cổ vũ nhiệm vụ chính trị, những tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Dấu ấn nổi bật thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của báo chí, truyền thông là sự vào cuộc tích cực thực hiện các tuyến tin bài chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu đấu tranh trực diện phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sắc bén, hiệu lực, hiệu quả. Tiêu biểu như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí ngành, địa phương… kịp thời tổ chức các chuyên mục, tin bài đấu tranh vạch rõ các âm mưu, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, giúp bạn đọc nhận diện hành vi đi ngược quá trình phát triển đất nước; vạch trần thủ đoạn đen tối của các tổ chức, cá nhân chống phá. Từ giữa năm 2019, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chuyên mục “Đối diện” thu hút sự quan tâm của dư luận các tầng lớp người xem, với góc nhìn thẳng thắn về các vấn đề thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống để nhận diện, phân tích, đối mặt và đề xuất, gợi mở những giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra. Gần đây nhất, chương trình “Đối diện” tháng 5-2020 nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình” và vấn đề cách mạng màu đã vạch trần âm mưu lợi dụng một số vụ việc phức tạp, sơ hở, yếu kém trong quản lý nhà nước của một số cơ quan, địa phương để phát tán thông tin kích động trên mạng xã hội, tụ tập đông người gây rối, chống phá theo kịch bản “cách mạng màu” từng xảy ra ở một số nước, từ đó cảnh tỉnh và phòng ngừa…

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gia tăng lợi dụng các chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng triệt để tận dụng báo chí, Internet, mạng xã hội, xây dựng các trang web, đặt máy chủ ở nước ngoài, đăng tải thông tin xuyên tạc sự thật, quan điểm sai trái, thù địch. Hàng nghìn tài liệu, sản phẩm xấu độc, phản động được tuồn vào trong nước hàng ngày tác động xấu đến đạo đức, lối sống, tư tưởng, tâm hồn của một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ.

 Thứ hai, bên cạnh những kết quả tích cực, còn có một số cơ quan báo chí, truyền thông, một bộ phận người làm báo đang bỏ trống trận địa hoặc tạo thuận lợi cho thông tin xấu độc, sai trái xâm chiếm “thị phần”. Trên truyền thông xã hội, việc bắt gặp thông tin sai lệch không còn là “của hiếm”, thậm chí có cả tin đồn và tin giả (fake news) khiến người đọc hoang mang. Nhưng điều cần quan tâm hơn là những nội dung thiếu chính xác, đu bám trào lưu phê phán thiếu cơ sở, thiếu tinh thần xây dựng ngay trên một số trang báo chính thống, hoặc do những nhà báo ít nhiều có ảnh hưởng đăng tải trên mạng xã hội. Gần đây nhất, liên quan tình hình dịch COVID-19 xuất hiện một số thông tin sai lệch trên cơ quan báo chí chính thống gây hoang mang dư luận (dẫn tin của báo chí nước ngoài thiếu kiểm chứng “người dân Vũ Hán thà chết ở nhà còn hơn đi cách ly”, “một tài xế nghi dương tính với virus corona tại Hà Nội”...). Những thông tin sơ hở trên báo chí, truyền thông đã làm “mồi béo” cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị khuếch đại, xuyên tạc chống phá.

Thứ ba, sức thuyết phục chưa cao của các tài liệu, bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Theo kết quả điều tra, chỉ có khoảng 1/3 số người được hỏi cho rằng các tài liệu, bài viết đấu tranh phản bác là có sức thuyết phục cao, đa số đánh giá “sức thuyết phục có mức độ” (54%). Kết quả điều tra xã hội học ghi nhận có nhiều nguyên nhân khiến những bài viết, bình luận phản bác thông tin, quan điểm sai trái có sức thuyết phục chưa cao. Trong đó nguyên nhân “Thiếu thông tin về những vấn đề phức tạp, tế nhị, nhạy cảm” là có tỷ lệ đa số ghi nhận (63%), các nguyên nhân được đề cập khác (từ 25- 33% ghi nhận) là do “Lý lẽ xơ cứng, giáo điều, bảo thủ, xa rời thực tiễn”...

 Thứ tư, báo cáo khảo sát điều tra cho thấy, điều đáng quan ngại là những loại quan điểm sai trái dễ khiến công chúng mất cảnh giác, sẵn sàng tiếp nhận. Theo các số liệu điều tra ghi nhận, những loại quan điểm sai trái dễ khiến công chúng mất cảnh giác, sẵn sàng tiếp nhận là: (1) “Quan điểm sai trái dựa trên thực trạng tham nhũng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” (67%). (2) “Quan điểm sai trái dựa trên những sự kiện, chứng cứ có thật” (56%). (3) “Quan điểm sai trái dựa trên sự lo lắng, bức xúc của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc” (55%). Điều này xuất phát từ thực tế có những chính sách của cơ quan chức năng chưa hoàn thiện, còn bất cập, một số cán bộ, đảng viên mắc sai phạm nghiêm trọng, có những doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng kẽ hở của luật pháp để kiếm lợi bất minh.

Thứ năm, trong khi có nhiều chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đưa Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu về phát triển, được nhiều lãnh đạo, giới doanh nhân và chuyên gia nước ngoài khen ngợi, thì không ít nhà báo, người dân trong nước thường có cái nhìn tiêu cực. Thực trạng này một phần chính là do cách tuyên truyền thông tin của báo chí, truyền thông. Chưa cần phải chịu sự tác động của các lực lượng thù địch, mà chính một bộ phận trong đội ngũ những người làm báo với thái độ nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp, vì lợi ích riêng, hoặc quy chụp vì thiếu thông tin, đã phần nào gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực to lớn đến đông đảo công chúng, làm giảm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, chế độ…

Thứ sáu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước có những hạn chế, lúng túng nhất định. Tình trạng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo “cầm tay chỉ việc”; chưa quan tâm đúng mức đến công tác dự báo tình huống để chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; chậm cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông; cơ quan tham mưu chậm trễ trong việc tham mưu những chủ trương lớn liên quan đến hoạt động báo chí, truyền thông trong điều kiện mới. Cơ quan chủ quản buông lỏng cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc; các cấp ủy đảng và tổ chức đảng tại cơ quan báo chí, truyền thông chưa làm tốt trách nhiệm và không thể hiện đúng tầm vai trò trong các cơ quan báo chí, truyền thông vốn được coi là các cơ quan chính trị; công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; có lúc chưa xử lý tốt mối quan hệ giữa việc thực hiện định hướng tuyên truyền với đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng... Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy bài học kinh nghiệm là, trong bất kể hoàn cảnh và tình thế nào, Đảng và Nhân dân luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, luôn cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với mọi biểu hiện cơ hội chính trị, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận về con đường phát triển hợp quy luật của đất nước là cơ sở vững chắc vượt qua mọi thách thức, khó khăn để đi đến thắng lợi.

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TIẾP TỤC ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Hiện nay, cùng với báo chí, truyền thông chính thống, Internet, các trang mạng xã hội được cho là “quyền lực thứ 5” có sức mạnh to lớn, vượt ra bên ngoài các biện pháp quản lý hành chính hay công nghệ kỹ thuật của một quốc gia. Tuy nhiên, “quyền lực thứ 5” không chia đều cho các nước mà tập trung nhiều hơn vào một số nước lớn có sức mạnh chi phối mạng xã hội. Ước tính thống kê, tổng lượng truy cập Internet toàn cầu tập trung vào khoảng gần 200 công ty công nghệ nền tảng hàng đầu, chủ yếu xuất phát từ Mỹ (do Google, Amazon, Facebook, Apple - Nhóm GAFA chi phối)(2). Tình hình đó buộc nhiều quốc gia ban hành những đạo luật, chế tài, kiểm soát, giám sát và can thiệp sâu, mạnh hơn vào Internet, mạng xã hội (như Trung Quốc, Nga, EU, Nhật Bản, Úc…). Trên không gian Internet, mạng xã hội, với các phương tiện công nghệ truyền thông hiện đại, kẻ địch, kẻ xấu có thể tấn công vào các tổ chức, cá nhân, mỗi thành viên gia đình qua smart phone, máy tính, radio, sóng phát thanh và truyền hình, quảng cáo trực tiếp, trực tuyến… Trong bối cảnh đó, để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả đưa ra một số nội dung, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ nhất, cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, gắn với tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí, truyền thông. Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
 
images1450270 tacnghieptaiapec
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế IMC trong Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thứ hai, cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc vị trí tiên phong của báo chí trong tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông giữ vững tính đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu, tính văn hóa; vừa kiên trì bản chất của nền báo chí cách mạng, vừa nỗ lực vươn lên hiện đại hóa về mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn. Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông. Các cấp hội, mỗi nhà báo cần thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin mọi mặt đời sống; nâng cao hiểu biết và trình độ nhân dân; củng cố và bảo vệ sự ổn định chính trị xã hội; đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; cổ vũ nhân tố tích cực, nhân tố mới xây dựng, chống các biểu hiện tiêu cực; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác định hướng, chỉ đạo thông tin của cơ quan báo chí, truyền thông theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ ba, cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin tích cực. Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyên truyền thông tin tích cực, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các loại hình báo chí truyền thông, đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Báo chí, truyền thông phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

Thứ tư, báo chí, truyền thông chủ động thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông, đây là biện pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với báo chí nói riêng và đối với xã hội nói chung. Mặt khác, nhờ thông tin đa dạng, nhiều chiều từ báo chí, truyền thông, phát huy vai trò phản biện xã hội, góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đúng đắn, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Thứ năm, cơ quan lãnh đạo, quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, truyền thông, nhất là kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định, xử lý thông tin trước khi đưa lên trang báo, sóng phát thanh, truyền hình; nhắc nhở cẩn trọng trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với nhà báo, cơ quan báo chí nỗ lực, có thành tích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Thứ sáu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện phap bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tuyên truyền, triển khai Luật An ninh mạng sâu rộng, nâng cao hiệu quả ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai trái trên không gian mạng. Đồng thời xây dựng đối sách chiến lược ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam từ các trang, dịch vụ xuyên biên giới có máy chủ đặt ở nước ngoài.

 Thứ bảy, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, website, báo điện tử của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc từ nước ngoài. Tạo môi trường ngày càng bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số và việc thực thi pháp luật Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ kỹ thuật, phát triển và quản lý báo điện tử, truyền thông trên Internet, mạng xã hội...
TS. Bùi Trường Giang  - Ths. Nguyễn Thị Ánh

_______________________________________________

(1) Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 31-3-1992 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh -đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản.

(2) Scoth Galloway: “Tứ đại quyền lực”, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018.

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây