Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chủ nhật - 07/08/2022 23:10 1.639 0

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

5-8-22 s8b_ifgp.jpg

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời, quân và dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước; chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. 

Thực tiễn trên đã chứng minh: Độc lập dân tộc chỉ được bảo đảm vững chắc khi gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng chuyên chính cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng không ngừng được bổ sung, phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử".

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, cũng như những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường ở nước ta, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động tăng cường chống phá chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá này thể hiện ở số điểm sau đây:

Thứ nhất, chúng xuyên tạc giá trị, tính khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lênin, bởi đây là nền tảng tư tưởng của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội. Chúng cho rằng, học thuyết Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX và phù hợp trong một chừng mực nào đó với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phương Tây thời đó; lý luận này hiện nay không còn phù hợp và đặc biệt càng không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. 

Từ đó, chúng tuyên truyền xuyên tạc, rêu rao chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không phù hợp ở Việt Nam và cần loại bỏ. Chúng cho rằng, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Các Mác chỉ là một mớ lý thuyết suông về một chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được; do vậy, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu và trên toàn thế giới là một tất yếu, là sự cáo chung đã được báo trước…

Thứ hai, chúng xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, mục tiêu, lý tưởng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới; thế kỷ XX là thế kỷ chứng kiến sự ra đời và cả hồi kết của chủ nghĩa cộng sản. Chúng xuyên tạc rằng việc thực hiện chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hoàn toàn thất bại sau 10 năm 1975-1985; sau đó giai đoạn 1985-1995 dù cố gắng “đổi mới"  theo gương “cải tổ" của Liên Xô nhưng vẫn không cứu vãn được. 

Về những thành tựu nước ta đạt được sau hơn 35 năm đổi mới, chúng xuyên tạc rằng thực tế Việt Nam đã thực hiện “kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa", nhờ đó mới phát triển nhiều mặt như ngày nay. Qua đó, chúng phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ ba, chúng lợi dụng những khó khăn, hạn chế, thiếu sót trong đời sống xã hội để đánh đồng hiện tượng thành bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, chúng ta vẫn còn những hạn chế, yếu kém, thiếu sót… Các thế lực thù địch thường lợi dụng những hạn chế, yếu kém, thiếu sót này để suy diễn, xuyên tạc, quy chụp rằng đó là bản chất của chủnghĩa xã hội, là kết quả do con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mang lại…

Thứ tư, chúng đưa ra các kiến nghị dưới chiêu bài “trao đổi", “góp ý" xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Nội dung chúng “trao đổi", “góp ý" tập trung vào luận điệu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm, cần phải đi con đường khác; chúng công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí, có kẻ còn “ân hận" về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực chất, ẩn khuất đằng sau những “trao đổi", “góp ý" này của chúng là thúc đẩy đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng Nhà nước dựa trên nền tảng dân chủ, “xã hội dân sự". Từ đó, chúng thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta…  

Từ tình hình trên, việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa bàn nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.

Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, phải ánh rõ nét những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; những đổi thay tích cực trong cuộc sống của nhân dân. 

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hóa, giá trị văn hóa, con người Việt Nam; những hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc định hướng dư luận, đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mỗi cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến những thông tin tích cực; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng năm gắn với từng sự kiện của đất nước, ngành, địa phương. Kết hợp chặt chẽ và sử dụng đồng bộ các loại hình báo chí, phát huy tối đa báo điện tử và mạng xã hội để chủ động đăng tải, chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất đến bạn đọc.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và định hướng cho phóng viên, biên tập viên nâng cao ý thức trách nhiệm, không để các thế lực thù định, phản động lợi dụng, lôi kéo. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm cơ chế giám sát về tư cách đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bổ sung, sửa đổi, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phòng ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tham nhũng, lãnh phí và các biểu hiện tiêu cực trong hệ thống chính trị, nhất là ở những lĩnh vực quan trọng, lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra sai phạm.

Hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự, hành chính để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm trong cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, mạng xã hội tại Việt Nam và những đối tượng phát tán thông tin xuyên tạc, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.   

Mai Tưởng

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây