Hội đồng nhân nhân huyện Vĩnh Thuận chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thứ tư - 09/01/2019 21:52 64 0
Hội đồng nhân nhân huyện Vĩnh Thuận chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương ban hành các Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 

Hoạt động của HĐND huyện trong năm 2018 đạt được nhiều kết quả tích cực và đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ, quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua các kỳ họp Đại biểu HĐND huyện đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri bức xúc, đại biểu và dư luận quan tâm. Các ý kiến thảo luận, chất vấn được các ngành và Chủ tịch UBND huyện giải trình làm rõ. Trong năm đã xem xét, thông qua 26 Nghị quyết làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nghị quyết HĐND huyện ban hành phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình thực tế của huyện và đã, đang đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; về phân bổ ngân sách; Kế hoạch đầu tư công, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp,…

Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan liên quan quan tâm thực hiện, nhất là công tác thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết; các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu làm căn cứ trong việc thảo luận và quyết định. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý; Chủ tọa kỳ họp đã có nhiều đổi mới trong điều hành các phiên họp; phát huy được trí tuệ của các đại biểu tham gia ý kiến; Hoạt động thảo luận tại các kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc; Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tranh luận với tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, phản ánh nhiều lần; việc trả lời chất vấn của các ngành và Chủ tịch UBND huyện cơ bản đáp ứng được với yêu cầu đề ra.

Hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND được cụ thể, rõ ràng, các nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; giám sát về thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã và giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X,…. Nhìn chung, các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Phương pháp tiến hành giám sát được xác định cụ thể nội dung, đề cương được chuẩn bị kỹ lưỡng, không trùng lặp, nhờ đó, chất lượng các cuộc giám sát ngày càng nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tiếp công dân được Thường trực và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nghiêm túc thực hiện. Qua các ý kiến phản ánh được Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trả lời, hướng dẫn, giải quyết, ghi nhận và chuyển đến cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định, tỷ lệ bình quân đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri mỗi kỳ đạt 78,47%, tiếp được 40 điểm, có 1.979 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 317 ý kiến, kiến nghị của cử tri.. Sau khi tiếp xúc cử tri Ủy ban MTTQVN 02 cấp tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

 


HĐND huyện duy trì họp giao ban định kỳ; họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại các kỳ họp được kịp thời; cho ý kiến về các tờ trình của UBND huyện; xử lý những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp; Phối hợp tốt với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện trong việc thống nhất nội dung và thời gian tổ chức các kỳ họp. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện từng bước đổi mới; thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri ngày càng chặt chẽ.


Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 2 cấp trong huyện và tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện; tham gia cùng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát trên địa bàn huyện và các cuộc họp có liên quan.

Trong năm 2019, để tiếp tuc thực hiện đạt và vượt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân; triển khai thực hiện các đạo luật mới do Quốc hội ban hành, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chuyển Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp. Chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 02 cấp quý I và quý III năm 2019. Tổ chức Hội nghị giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.


Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân duy trì sinh hoạt tổ theo quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc, theo dõi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc tiếp xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Thực hiện tốt việc đôn đốc, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tăng cường giám sát. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.


Đối với thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết HĐND huyện là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động tốt các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và đúng quy định. Tranh thủ với Trung ương, tỉnh và kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm. Tiếp tục đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn; nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước và tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân có biện pháp sử dụng nước hợp vệ sinh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo Luật định. Tăng cường chất lượng, hiệu quả của giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo diễn tập, huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, tuyển chọn công dân nhập nghũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây