Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 •   08/05/2022 05:48:02 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Để thực hiện quan điểm chỉ đạo này, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

 •   08/05/2022 05:20:44 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay

 •   08/05/2022 05:15:16 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là “khâu then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của cách mạng Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ [...] phồn vinh, hạnh phúc

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ [...] phồn vinh, hạnh phúc

 •   04/05/2022 09:08:31 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

 •   04/05/2022 09:03:37 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
(HCM.VN) - Việt Nam và Lào là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn và uống chung dòng nước sông Mê Kông. Quá trình sinh sống và cùng chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc càng làm cho hai dân tộc sát cánh và gắn bó keo sơn hơn nữa, tạo nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Mối quan hệ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn Phômvihẳn gây dựng, ngày càng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và liên tục phát triển.
Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” [...] chỉnh đốn Đảng

Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” [...] chỉnh đốn Đảng

 •   04/05/2022 09:00:59 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 95 năm ngày Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, xuất bản Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tài liệu mẫu mực trong việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX.
Bảo đảm công bằng xã hội ở Việt Nam [...] tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo đảm công bằng xã hội ở Việt Nam [...] tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   04/05/2022 08:58:54 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội là vì mục tiêu giải phóng và phát triển toàn diện con người, hướng tới những giá trị về bình đẳng, tự do, dân chủ. Đặc biệt, tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, mà cốt lõi là ở quan điểm công bằng về cơ hội phát triển vẫn giữ nguyên giá trị và có vai trò định hướng quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...
Tư tưởng Hồ Chí Minh một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

 •   04/05/2022 08:53:58 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng [...] chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng [...] chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

 •   04/05/2022 08:51:14 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; chứa đựng những giá trị sâu sắc, bền vững, tiếp tục định hướng cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

 •   03/05/2022 10:04:36 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua các bài nói và viết, cố Thủ tướng đã đi sâu phân tích rất nhiều nội dung chúng ta cần học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những nội dung: trung với nước, hiếu với dân, đoàn kết toàn dân, phấn đấu, lý thuyết, phương pháp khoa học, cần, kiệm, liêm chính, quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng….
Về đạo đức cách mạng

Về đạo đức cách mạng

 •   03/05/2022 09:50:39 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách tập hợp một số tác phẩm và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh:- Đời sống mới- Sửa đổi lối làm việc- Cần kiệm liêm chính- Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu- Đạo đức cách mạng- Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   03/05/2022 09:40:21 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần nói về việc học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựa trên những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện và những việc mà Người đã kể, đã làm, nội dung cuốn sách cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và những lời căn dặn của Người, để giúp bạn đọc hiểu biết thêm, để suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   03/05/2022 05:03:12 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm tha thiết; là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau
HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ

HỒ CHÍ MINH - TIỂU SỬ

 •   03/05/2022 04:53:52 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Kế thừa một số cuốn tiểu sử viết về Bác trước đây, bằng những tư liệu chân thực, cuốn sách trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây