TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

 •   15/08/2022 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 5493
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 5

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 5

 •   10/08/2022 10:41:13 AM
 •   Đã xem: 2020
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 4

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 4

 •   10/08/2022 10:40:31 AM
 •   Đã xem: 2591
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 3

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 3

 •   10/08/2022 10:39:11 AM
 •   Đã xem: 1382
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 2

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 2

 •   10/08/2022 10:37:22 AM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Năm 1945 - Phần 1

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Năm 1945 - Phần 1

 •   10/08/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 1437
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 1

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập - Phần 1

 •   10/08/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ ng

Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ ng

 •   02/06/2022 11:37:02 PM
 •   Đã xem: 1268
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên

Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên

 •   02/06/2022 11:10:53 PM
 •   Đã xem: 2205
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy

Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy

 •   02/06/2022 11:08:21 PM
 •   Đã xem: 1141
 •   Phản hồi: 0
Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá".
Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 •   02/06/2022 10:53:57 PM
 •   Đã xem: 5003
 •   Phản hồi: 0
Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng vi

Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng vi

 •   02/06/2022 10:42:43 PM
 •   Đã xem: 1360
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên.
Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

 •   02/06/2022 10:39:03 PM
 •   Đã xem: 4492
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nh

Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nh

 •   02/06/2022 10:29:35 PM
 •   Đã xem: 3178
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ

 •   02/06/2022 10:26:11 PM
 •   Đã xem: 2583
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 •   02/06/2022 10:23:54 PM
 •   Đã xem: 6242
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi

Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi

 •   02/06/2022 10:21:10 PM
 •   Đã xem: 2045
 •   Phản hồi: 0
Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây