Xây dựng Đảng

Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ ng

Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ ng

 •   02/06/2022 11:37:02 PM
 •   Đã xem: 1268
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 26-HD/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận về Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên

Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên

 •   02/06/2022 11:10:53 PM
 •   Đã xem: 2206
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy

Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy

 •   02/06/2022 11:08:21 PM
 •   Đã xem: 1141
 •   Phản hồi: 0
Kết luận số: 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá".
Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 •   02/06/2022 10:53:57 PM
 •   Đã xem: 5003
 •   Phản hồi: 0
Quy định số: 197-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng vi

Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng vi

 •   02/06/2022 10:42:43 PM
 •   Đã xem: 1360
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định sô: 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên.
Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

 •   02/06/2022 10:39:03 PM
 •   Đã xem: 4492
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nh

Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nh

 •   02/06/2022 10:29:35 PM
 •   Đã xem: 3178
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số: 33-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ

 •   02/06/2022 10:26:11 PM
 •   Đã xem: 2583
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang về Hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình sinh hoạt chi bộ
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 •   02/06/2022 10:23:54 PM
 •   Đã xem: 6243
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi

Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi

 •   02/06/2022 10:21:10 PM
 •   Đã xem: 2045
 •   Phản hồi: 0
Kết luận số: 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mơi
Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 •   02/06/2022 10:17:56 PM
 •   Đã xem: 1908
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh uỷ Kiên Giang về chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   02/06/2022 07:02:08 PM
 •   Đã xem: 1766
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

 •   02/06/2022 06:59:10 PM
 •   Đã xem: 1869
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ

 •   02/06/2022 06:56:05 PM
 •   Đã xem: 3441
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về việc Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 342-QĐ/TW về quy định chế độ đảng phí

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 342-QĐ/TW về quy định chế độ đảng phí

 •   02/06/2022 06:51:52 PM
 •   Đã xem: 3151
 •   Phản hồi: 0
Công văn số: 141-CV/VPTW ngày 17/03/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 342-QĐ/TW về quy định chế độ đảng phí
Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên

Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên

 •   02/06/2022 06:46:11 PM
 •   Đã xem: 4915
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ưng, ngày 26/03/2009 về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021

 •   01/06/2022 10:43:24 PM
 •   Đã xem: 2823
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tình hình chung trong huyện tiếp tục ổn định và phát triển; tuy nhiên, cũng gặp không ít khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; thời tiết diễn biến bất thường, mưa-bão làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả sau:
Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2022

 •   01/06/2022 10:38:41 PM
 •   Đã xem: 832
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây