Xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Kiên Giang theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Thứ ba - 21/09/2021 23:36 1.334 0
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, là một trong những nội dung rất quan trọng và cấp thiết trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
img 0926
Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Ảnh: Mai Tưởng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có thể nói là “khâu then chốt của then chốt" trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, quyết định sự thành bại của mọi công việc, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác cán bộ: “đã có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp… Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chuẩn về trình độ nâng lên, hiện có 98,72% cán bộ cấp tỉnh, 97,98% cán bộ cấp huyện và 94,25% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, có tính kế thừa, phát triển; việc phân công, bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản theo đúng quy hoạch, vị trí việc làm, đa số phát huy được năng lực, sở trường công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Điều đó cho thấy, việc lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong điều kiện phát triển mới của tỉnh nhà đã sớm được đặt ra và luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được về công tác cán bộ, vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: Một số trường hợp cán bộ được quy hoạch phát huy hiệu quả chưa cao; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ có trường hợp chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy huyện và tương đương quản lý. Trong đó, thực trạng hạn chế, yếu kém của cán bộ, công chức, viên chức do chưa đảm bảo được tiêu chuẩn về “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung" theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là vấn đề đang đặt ra hiện nay. 

“Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung" được coi là là yêu cầu cấp thiết ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Khi thực tiễn xã hội đang vận động, biến đổi không ngừng, nhiều vấn đề trong thực tiễn đang diễn biến phức tạp…, trên cương vị công tác, người cán bộ, công chức, viên chức phải như Bác Hồ đã chỉ dẫn: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" và có gan dám đột phá, đổi mới, sáng tạo thì công việc mới được trôi chảy.

“Dám nghĩ, dám làm" tức là phải luôn tư duy về những việc mình làm, có ý thức về vai trò, trách nhiệm công việc đang được phân công, trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm có được phải chủ động, tích cực suy nghĩ, nghiên cứu, học hỏi… tìm ra cách thức, biện pháp tốt nhất để “dám làm" -mạnh dạn thực hiện nhằm đáp ứng công việc kịp thời. Dám nghĩ, dám làm phải trên cơ sở khoa học, đoàn kết, sáng tạo, lấy sức mạnh trí tuệ của tập thể làm cơ sở; đồng thời phải hành động theo khuôn khổ quy định của Đảng, Nhà nước chứ không phải bằng một sự tùy tiện, vô nguyên tắc, vô tổ chức.

 “Dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung", tức là người cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo kết quả công việc một cách chính xác và kịp thời, nếu không hoàn thành trách nhiệm hoặc mắc lỗi, người cán bộ đó phải gánh chịu hậu quả thuộc về mình, chịu trách nhiệm về hành động, việc làm của mình. Đồng thời, công việc, hành động đó phải vì lợi ích chung, không lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ, mà vì lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân. Việc khó bao giờ cũng đòi hỏi người thực hiện phải có sự gan dạ, có sự đột phá, sáng tạo, trong sự đột phá, sáng tạo đôi khi nguy cơ thất bại luôn rình rập. Nếu không có một tâm thế sẵn sàng thì không thể có động lực và ý chí mạnh mẽ để thực hiện. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính tổ chức mà còn là bản lĩnh của người cán bộ, công chức, viên chức. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đạt yêu cầu về “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ịch chung" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

Một là, cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bằng việc thống nhất giữa ý chí và hành động theo phương châm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Bởi vì, mỗi hành động bắt nguồn từ nhận thức, nếu nhận thức đúng thì khả năng sinh ra hành động đúng. Cho nên, tương ứng với hành động của mình trước nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn suy nghĩ thì mới có những sáng tạo, đột phá và sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để vượt qua… Đồng thời, cũng dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về việc mình đã làm dù là thành công hay thất bại. Đó chính là sự cần thiết về lập trường, bản lĩnh của người cán bộ trong tình hình hiện nay. 

Hai là, cán bộ, công chức, viên chức từng cấp, từng ngành phải xác định được nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn, sở trường của mình; phải tích cực tư duy, điều tra, khảo sát thật kỹ để nắm vững tình hình để có giải pháp phù hợp. Khi mọi việc đã thông suốt thì nêu cao ý chí quyết tâm để hiện thực hóa suy nghĩ thành hành động cụ thể để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trịđược giao. Cần sự chủ động “tự phê bình" ở mỗi cán bộ, đảng viên để thấy được việc mình làm, từ đó có ý thức khắc phục những gì còn hạn chế, thiếu sót để nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc hơn.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức, để giúp họ nâng cao trình độ năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng; nâng cao năng lực tư duy, am hiểu sâu sắc về quan điểm, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hoạt động thực tiễn có hiệu quả. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý rèn luyện phong cách tiêu biểu như: phong cách khoa học, đổi mới sáng tạo, dân chủ, quần chúng… Đặc biệt, cần phải quán triệt thực hiện phương châm lời nói đi đôi với việc làm, không được nói nhiều làm ít và nói mà không làm. 

Bốn là, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về “Tạo điều kiện, môi trường thúc đẩy cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung" ở cơquan, đơn vị, địa phương mình. Không quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng tiêu chuẩn này. Đồng thời, tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ vào những vị trí khó khăn, có nhiều tình huống phức tạp để tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, thử thách để trưởng thành trong thực tiễn công tác.
ThS. Nguyễn Tuấn An
Trường Chính trị Kiên Giang

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay6,000
  • Tháng hiện tại111,259
  • Tổng lượt truy cập5,152,920
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây