Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Thứ năm - 02/02/2023 05:04 1.930 0
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023). Tuyên giáo Vĩnh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, kết hợp giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

2. Những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của Đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

3. Phẩm chất đạo đức, cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực và in đậm sâu sắc với đồng bào, đồng chí; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

4. Những thành tựu và kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

6. Tình cảm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân các tỉnh phía Nam và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra tại các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, nhất là trên quê hương Bến Tre.

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa:

- Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

- Khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre.

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia

4. Xây dựng phim tài liệu

5. Xuất bản sách (giấy và điện tử) về đồng chí Huỳnh Tấn Phát

6. Xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm

          7. Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số

8. Tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, tránh phô trương, hình thức, lãng phí tại những nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã từng công tác, hoạt động cách mạng

9. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm

1.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; thẩm định các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

- Chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách (giấy và điện tử) về đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp với tỉnh Bến Tre khảo sát xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát thành khu lưu niệm, nhà lưu niệm.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động trọng tâm.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.2. Tỉnh Bến Tre

- Chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát (ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.

- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát thành khu lưu niệm, nhà lưu niệm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng và công tác với đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động trong dịp kỷ niệm tại tỉnh Bến Tre.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trọng tâm khác tại Mục III và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

1.3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan dự thảo diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; tổ chức xin ý kiến, thẩm định của các cơ quan có trách nhiệm và trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Huỳnh Tấn Phát; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, dự kiến danh mục các hệ bài tham luận; chuẩn bị có chất lượng các phát biểu tại Hội thảo: phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu đề dẫn; phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

1.4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp tỉnh Bến Tre và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức trang trọng Lễ dâng hương, dâng hoa, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp với tỉnh Bến Tre, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng và công tác với đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Lễ kỷ niệm.

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng hình thức giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhất là vai trò lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dịp kỷ niệm.

1.5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trình Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động.

- Phối hợp thẩm định bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và bài phát biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

1.6. Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp tỉnh Bến Tre và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức trang trọng Lễ dâng hương, dâng hoa, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phối hợp thẩm định diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp với tỉnh Bến Tre, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng và công tác với đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

1.7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với tỉnh Bến Tre, Văn phòng Chính phủ xây dựng kịch bản điều hành Chương trình Lễ dâng hương, dâng hoa, Chương trình Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất phim tài liệu về đồng chí Huỳnh Tấn Phát bảo đảm kế hoạch và chất lượng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chiếu phim phục vụ Nhân dân và các hoạt động khác trong dịp kỷ niệm.

1.8. Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với tỉnh Bến Tre, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng, công tác với đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn Thành phố.

1.9. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, hoạt động xuất bản, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, giữ vững an toàn không gian mạng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự nghiệp và những công lao của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Chủ trì, phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bến Tre thực hiện số hóa tư liệu về thân thế sự nghiệp đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, đặc biệt trên hệ thống thông tin cơ sở.

1.10. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, hỗ trợ lực lượng thực hiện nghi lễ tại Lễ dâng hương, dâng hoa và Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp với Bộ Công an, tỉnh Bến tre thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn theo chức năng nhiệm vụ của Bộ đối với các hoạt động kỷ niệm.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trong toàn quân.

1.11. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm công tác an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và những nhiệm vụ khác theo chức năng của Bộ đối với các hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trong lực lượng công an Nhân dân.

1.12. Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát cho phóng viên báo chí nước ngoài (khi có đề nghị); biên soạn, phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp gắn với tuyên truyền đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

1.13. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhChủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm.

1.14. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Biên soạn, xuất bản sách (giấy và điện tử) về đồng chí Huỳnh Tấn Phát vào đúng dịp kỷ niệm.

1.15. Đài Truyền hình Việt Nam

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phát sóng phim tài liệu vào khung giờ phù hợp, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm.

- Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc vùng Nam Bộ theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chú trọng xây dựng các chương trình, phóng sự bảm bảo thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao.

1.16. Đài Tiếng nói Việt Nam: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung, yêu cầu tại hướng dẫn này của Ban Tuyên giáo Trung ương; chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

2. Các ban, bộ, ngành và địa phương,nhất là những nơi có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới truyền thông cơ sở, qua tuyên truyền cổ động trực quan; xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; thông qua hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động về nguồn và các hoạt động ý nghĩa khác chào mừng sự kiện trên.

3. Các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đoàn thể; qua giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chú trọng tuyên truyền về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm, chiếu phim tài liệu và đưa tin về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiểm duyệt chặt chẽ thông tin, không để xảy ra sai sót.

5. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, hướng đến nhiều đối tượng; chú trọng tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)!

2. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Người cộng sản kiên trung mẫu mực!

3. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế!

4. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Kiến trúc sư tài năng, sáng tạo!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay8,212
  • Tháng hiện tại75,126
  • Tổng lượt truy cập5,456,903
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây