Vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 21/06/2023 21:56 913 0
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trước tình hình đó, báo chí cách mạng Việt Nam có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
20 6 23 dabc91967c76cdcd7356b511
Tỉnh Kiên Giang họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Báo chí cách mạng Việt Nam là nền báo chí do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng; đồng thời là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ: Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, báo chí nước ta đã thể hiện rõ vai trò xung kích trong phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đã thực sự là công cụ, phương tiện phổ biến, tuyên truyền hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cơ quan báo chí đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, chuyên gia có uy tín tham gia đấu tranh phản bác sắc bén đối với các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; củng cố niềm tin, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách và nhiều khó khăn hơn. Đáng chú ý, các thế lực thù địch, thành phần phản động, cơ hội trực tiếp tấn công vào nền báo chí cách mạng nước ta, với chiêu bài “tự do báo chí", vu cáo Đảng và Nhà nước “vi phạm quyền tự do ngôn luận". Qua đó, chúng âm mưu thúc đẩy phi chính trị báo chí nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, mất tính chiến đấu; thậm chí thúc đẩy báo chí đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí nước ta hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị", làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình". Theo đó, các nội dung trọng tâm mà toàn hệ thống chính trị nói chung, các cơ quan báo chí nói riêng cần thực hiện gồm:

Tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; khẳng định bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng đối với những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo. Xây dựng và củng cố các cơ quan báo chí thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại". Quan tâm xây dựng các cơ quan báo chí đủ mạnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. nhất là đối với các cơ quan báo chí chủ lực, chuyên sâu về lý luận chính trị.

Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ báo chí. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và bảo vệ đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việt Hải

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây