Đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Thứ tư - 24/02/2021 01:52 156 0
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước là đòi hỏi tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển của nước ta hiện nay và là chỉ đạo của Đảng ta. Từ yêu cầu đó, ngày 7/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có Quyết định số 2466-QĐ/TU, thành lập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trên mạng internet.
 
Chức năng, nhiệm vụ Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang gồm: Tổ chức quản lý và công bố chính thức các thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; theo dõi, định hướng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của tỉnh. Phân tích, bình luận, nêu rõ ý nghĩa, nội dung của các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; nhận định đúng - sai, tốt - xấu, bản chất, hiện tượng và chiều hướng phát triển của xã hội…

Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao làm cơ quan thường trực Ban Biên tập, quản trị nội dung và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, thường xuyên báo cáo hoạt động cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Cổng thông tin điện tử.

Việc Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang được thành lập và đi vào hoạt động, đã đánh dấu sự phát triển và đổi mới trong công tác thông tin - tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng, chính thống của Tỉnh ủy, là cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa các cấp ủy, tổ chức đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua Cổng thông tin điện tử, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tiếp nhận, khai thác, tìm hiểu, trao đổi thông tin dễ dàng, nhanh chóng hơn… 

 
3 key 24022021091421
Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang (thứ 2 từ trái sang), khen thưởng các tác giả đạt giải Nhất cấp tỉnh hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Ảnh: Mai Tưởng  

Để Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang hoạt động thực sự hiệu quả, bên cạnh yếu tố vận hành kỹ thuật an toàn, thông suốt, thì việc đảm bảo nội dung thông tin - tuyên truyền đúng định hướng, kịp thời, phong phú là hết sức quan trọng. Vì vậy, công tác thông tin - tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh thời gian tới cần tập trung các nội dung chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

Một là, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, gắn với việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tuyên truyền về công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ sở… 

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị và kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh…        

Hai là, về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội: Tuyên truyền kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và phương hướng hiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, nhất là đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Trong đó, chú ý một số nội dung cụ thể, trọng tâm: những kết quả cơ bản về kinh tế vĩ mô; về cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về các đột phá chiến lược; về phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển; xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường…  

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng, các sự kiện văn hóa - thể thao lớn của đất nước, của tỉnh; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo… Chú ý tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 hiện nay, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, theo chỉ đạo của Chính phủ.  

Ba là, về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; chú trọng kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền về tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, của tỉnh; về công tác đấu tranh ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy… 

Tuyên truyền về thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Tuyên truyền về quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước đối tác quan trọng của Việt Nam; quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Kiên Giang với các tỉnh giáp biên của Campuchia… 

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban Biên tập quyết tâm đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu hoạt động. Hy vọng, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ không ngừng phát triển, là kênh thông tin - tuyên truyền quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Nguyễn Thanh Phong
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh​

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,730
  • Tháng hiện tại49,284
  • Tổng lượt truy cập1,236,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây